Aktuálne projekty

Popis skratiek výkonu činností pri jednotlivých projektoch

Bytový komplex Stráže

Bytový komplex Stráže

Realizácia: 12/2022 - 07/2024
I. etapa: Bytový dom A3, A4
Kilian s.r.o.
Rozsah činnosti : STD
Bytový komplex Stráže je úplne nová bytová oblasť, ktorá zmení Váš doterajší spôsob bývania. Nachádza sa vo Zvolene, v srdci Slovenska. Komplex s krásnym exteriérovým a interiérovým dizajnom posúva hranice kvalitného bývania s cieľom poskytnúť najlepšie možnosti bývania v meste Zvolen. Bytový komplex utvárajú štyri budovy, každá z nich má päť poschodí a priestranné garáže na prízemí. Budovy sú označené A1, A2, A3 a A4.

So zmesou tradície a modernosti vyniká z aktuálneho davu možností bývania vo Zvolene. Elegantný dizajn exteriéru podčiarkujú sklenené balkóny so širokými dverami a oknami. Kombinácia stien bielej farby a tehlovej fasády sa podieľajú na zabezpečení pocitu útulnosti.
Primárnym cieľom bytového komplexu je poskytnúť funkčné a kvalitné bývanie.

TGL - sídlo spoločnosti

TGL - sídlo spoločnosti

Realizácia: 09/2021 - 12/2024
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti : IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, STD, ABT
Vizuálne pôsobenie navrhovanej stavby s ohľadom na jej umiestnenie je založené na monotónnom nadčasovom výraze, ktorý má ambíciu nepútať pozornosť (s malou mierou nadsadenia by sa dal prirovnať k soche). Napriek rozložitosti a rozmernosti jej hmoty by vďaka umnému štruktúrovaniu fasád a minimu ozdobných prvkov mala stavba pôsobiť až v druhom pláne, ako hodnotné pozadie vzrastlých drevín v aleji pri chodníku v kontakte s ulicou Lesnícka.

Základné tvarovanie hmoty objektu vychádza z priestorových možností zástavby riešeného areálu, potrebných priestorových nárokov jednotlivých podlaží, ako aj možnosti dopravne napojiť areál na existujúcu dopravnú infraštruktúru. Pôdorysná stopa ,,L" je zopakovaná v úrovniach prvého a druhého nadzemného podlažia (na druhom nadzemnom podlaží s plytším tvarovaním krátkeho ramena vytvárajúc malú terasu). S ohľadom na existujúcu komunikačnú osnovu sa objekt javí ako jednoduchá úzka hranolová hmota (pohľad z Lesníckej ulice), alebo široko podsadená hmota evokujúc zadné nádvorie pri pohľade z Mierovej ulice. Pôdorysné tvarovanie umožňuje vytvorenie zadného dvora so skrytými odstavnými plochami pre osobné automobily. Hlavný vstup do objektu je cez vstupnú halu otvorený na uličnú fasádu i do parkovacieho dvora.

ZSG DO 1, 2 - Základná škola GULIVER - doplnkový objekt

Realizácia: 06/2021 - 12/2023
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti : IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, STD, ABT
Jedná sa o novostavbu v už vybudovanom areáli základnej školy, ktorá doplní územie o objekty pre výstavbu a skladovanie ako aj rozšíri existujúce športové plochy.
SO 01 Doplnkový objekt: úžitková plocha 638 m2, zastavaná plocha 210 m2. Hlavný stavebný objem tvorí hmota doplnkového objektu, na ktorý bude pripojená lávka pre peších, ktorá bude premosťovat’ doplnkový objekt so skladovým objektom s priamym prístupom do skate parku. Ide o jednoduchú hranolovú hmotu. Objekt bude prístupný z úrovne terénu, ako aj z lávky, ktorá posúva prízemie na výškovú úroveň skate - parku. Využívané budú dve nadzemné podlažia zo štyroch (zvyšné sú schodiská a výťahy).
V 1 .PP bude šatňový priestor, učebňa odborného výcviku s umývadlom v kapacite pre 24 žiakov, galéria ktorá vedie do 1. NP. Prízemie je sprístupnené zo spojovacej lávky so vstupnou halou, otvorenej do mezanínu l.PP, kde budú šatne a hygienické zariadenia a krídlo administratívy, ktoré bude oddelené prevádzkovo a aj dispozične. V 2.NP budú učebne pre 24 žiakov, šatňové zázemie, ako aj kabinet. 3.NP funkčne kopíruje 2.NP, kabinet je nahradený umyvárňou s toaletami. Konštrukciu objektu bude tvoriť kombinovaný betónový stenový systém s betónovými stĺpmi.

DCP_VO Detské centrum Povrazník, Výukový objekt

DCP_VO Detské centrum Povrazník,
Výukový objekt /Banská Štiavnica

Realizácia: 02/2021 - 12/2024
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti : IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, STD, ABT
Realizáciou investorského zámeru vznikne v areáli detského zábavného centra a susedstve dopravného ihriska moderný dvojpodlažný prevádzkový a výukový objekt poskytujúci služby rýchleho občerstvenia, skladu a multifunkčných výukových priestorov najmä pre účely dopravnej výchovy detí predškolského a školského veku.
V priestore medzi areálom dopravného parku a objektom detského zábavného centra (Hoplandia) budú zriadené vonkajšie ihriská s hernými atrakciami v dvoch zónach pre mladšie a staršie deti.
Vzhľadom na urbanistický zámer je architektonická koncepcia tvorená so zámerom otvoriť navrhnutý objekt smerom k funkciám vonkajších ihrísk dopravného parku, avšak pri zachovaní uzavretosti výukových priestorov voči nadmernému rušeniu hlukom alebo preexponovaným denným preslnením. Výsledný objem komponujeme ako jednoduchú hranolovitú hmotu s extrakciou časti objemu v severnom nároží vo výške 1.NP, lineárne rozvinutou JV smerom.

VGP Park Zvolen

VGP Park Zvolen

Realizácia: 11/2022 - 12/2027
VGP Park Zvolen, s.r.o.
Rozsah činnosti : IČ-SK, IČ-KS, SD
Web projektu: vgpparks.eu
Park sa nachádza na severo-západnej strane mesta Zvolen, cca. 1,4 km od rýchlostnej cesty R1 Bratislava – Zvolen, s priamym vstupom na cestu prvej triedy I/66 Zvolen – Banská Bystrica. Vďaka svojej polohe uprostred tranzitných koridorov, je Zvolen strategickým bodom pre cestnú dopravu a tiež dôležitým železničným uzlom na Slovensku. Park je umiestnený v blízkosti závodu Continental a existujúcej maloobchodnej a logistickej zóny s dobrým napojením na hromadnú dopravu. Potenciál lokality je znásobený blízkosťou letiska Sliač. Mesto Zvolen má 43,000 obyvateľov, zatiaľ čo širšia oblasť Zvolen – Banská Bystrica je domovom pre viac ako 150,000 obyvateľov.

POC - Outdoor family park

POC - Outdoor family park

Realizácia: 01/2020 - 12/2025
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti : IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, EIA, T, STD, ABT

POC - Kids Camp

POC Kids Camp - Areál detského ubytovacieho zariadenia

Realizácia: 01/2023 - 12/2025
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti : IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, T, STD, ABT
Vizuálne pôsobenie navrhovanej stavby je podmienené jej urbanistickou koncepciou. V terénnych zárezoch sa vizuálne prejavujú steny suterénnych priestorov, ktoré vydeľujú jednotlivé nádvoria, resp. definujú hmotu stavby od okolia. Z upravených terás a nádvorí vyrastajú jednoduché kubické hmoty ubytovacích objektov s diagonálne šikmými strechami. Jedinečná voľná kompozícia okien, ník loggií a šikmo vykrojená atika každej fasády každého z piatich objektov im vtláča ľudskú mierku a príjemnú, zapamätateľnú tvár. Vzájomné usporiadanie hmôt, zárezov, fasád a nádvorí vytvára sériu útulných priestorov, ktoré evokujú pocit bezpečia. Zároveň je územie hierarchizované pre široké spektrum aktivít, prepájaných aj medzi interiérom a exteriérom. V letnom období sú objekty samé rozmernými tienidlami voči nepríjemnému preslneniu nádvorí, v zime vhodné terasovité usporiadanie a viacnásobné preloženie hmôt vytvára účinné závetria. Komunikácia slúži pre potreby majiteľov chát v oblasti a bude slúžiť aj ako príjazd do garáže novo budovaného objektu.

BOZ - Rodinný dom

BOZ - Rodinný dom

Realizácia: 03/2023 - 12/2024
Ing. Dávid Božík
Rozsah činnosti : IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, STD
Výstavbu bytovej budovy - novostavby rodinného domu.

Prístavba mraziarne a chladiarne

Prístavba mraziarne a chladiarne

Realizácia: 11/2023 - 03/2025
Zvolenská mliekáreň s.r.o.
Rozsah činnosti : IČ-KS, SD
Navrhovaná prístavba objektu chladiareň a mraziareň sa nachádza v meste Zvolen, v okrese Zvolen na parcele číslo 3210/8, 3210/29, 3210/39 a 3210/56 v areáli Zvolenskej mliekarne.
Navrhovaná prístavba bude slúžiť ako chladiareň a mraziareň mliekarenských produktov. Výstavba je potrebná z dôvodu zvýšenia kapacity skladovania existujúcej chladiarne Zvolenskej mliekarne. Súčasťou navrhovanej prístavby je vybudovanie / úprava spevnených plôch, preložky vnútro-areálových inžinierskych sietí a technológia chladenia.