Podmienky

1. Spracúvanie osobných údajov /

V zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je cam – am, s.r.o., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 50 579 525 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely plnenia povinností vyplývajúcich z prijímania a výberu zamestnancov, pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a z právnych predpisov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi.
Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu:
• meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul,
• bydlisko,
• dátum narodenia,
• rodné číslo,
• podpis,
• štátna príslušnosť.


Osobné údaje spracúvame ak:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo je potrebné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
• spracúvanie je potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

2. Sprostredkovanie osobných údajov /

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté podľa charakteru účelu príjemcovi: zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, orgány štátnej a verejnej správy, správca webovej stránky a podpora informačných technológií prípadne iným stranám na základe osobitných právnych predpisov.
Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

3. Práva dotknutých osôb a komunikačné kanály /

Dotknuté osoby s ktorými OU prevádzkovateľ nakladá:
• osoby, ktoré nás kontaktujú prostredníctvom webového portálu,
• existujúci a budúci zákazníci, klienti, dodávatelia a subdodávateĺské organizácie,
• zaznamenané osoby našimi dronmi pri snímaní terénu, budov, objektov.


Existujúce komunikačné kanály pre poskytovanie informácii dotknutým osobám:
• telefonická komunikácia (OÚ sa zakazujú podávať touto formou, pretože nie je zabezpečená autenticita DO),
• elektronická komunikácia emailom (OÚ DO elektronickou poštou je možné odoslať len v prípade, ak sa použije s DO dohodnutá bezpečná forma šifrovania odosielaných informácii - informácie sa odosielajú na emailovú adresu, ktorú má DO uvedenú ako komunikačnú a dokumenty, ktoré sa posielajú sú zaheslované),
• komunikácia prostredníctvom faxu (odosielať faxom informácie, ktoré obsahujú OÚ dotknutej osoby je zakázané),
• písomná komunikácia slovenskou poštou (odoslať informácie obsahujúce OÚ DO slovenskou poštou je možné len v prípade, ak je pošta odoslaná do vlastných rúk a adresa, na ktorú sa informácie odosielajú, musí byť zhodná s adresou uvedenou ako komunikačná adresa),
• osobná komunikácia (OO vykoná identifikáciu DO vyžadovaním predloženia preukazu totožnosti a porovnaním identifikátorov ako je meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo so záznamom v evidencii DO - ak sa identifikátory zhodujú, OO poskytne DO požadované informácie).

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle § 19 zákona o ochrane osobných a/alebo čl. 13 GDPR:
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
• právo na opravu a doplnenie osobných údajov
• právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby
• právo namietať spracúvanie osobných údajov
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
• právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
• právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.

Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:
Adresa: cam – am, s.r.o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 50 579 525
E-mail: siposova@camam.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.