Výkon činností

- INŽINIERSKA ČINNOSŤ
SK - STAVEBNÉ KONANIE (STAVEBNÉ POVOLENIE)
ÚK - ÚZEMNÉ KONANIE
ZSPD - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
ABT - AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
KS - KOLAUDÁCIA STAVBY
STD - STAVEBNO - TECHNICKÝ DOZOR
SD - STAVEBNÝ DOZOR
TD - TECHNICKÝ DOZOR
T - TENDER
EIA/SEA - POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
HIA - HODNOTENIE DOPADOV NA ZDRAVIE